ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβασηεμπορικής συνεργασίας, βάσει της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικά για μία ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα εμπορεύματα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία στην συνέχεια ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο.  

Με τησύμβαση αποκλειστικής διανομής, ο διανομέας συνήθως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του παραγωγού ως προς την εμφάνιση και ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων, να διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα συμφέροντα και τη φήμη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα για να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας με δικά του έξοδα κατάλληλη οργάνωση και υποδομή.  

Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής διακρίνεται από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, με την οποία ο παραγωγός αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής τη μέριμνα, για ορισμένη εδαφική περιοχή, των υποθέσεων του, η οποία συνίσταται στην διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.  

Ωστόσο αν και ο αποκλειστικός διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, ο δε εμπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία διαμεσολάβησης στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, δεν αποκλείεται μία συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής διανομής να προσομοιάζει κατά περιεχόμενο με την σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία. 

Στην σύμβαση αποκλειστικής διανομής θα πρέπει ο διανομέας να προσέξει ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά του όπως πχ η ρήτρα αποκλειστικότητας που του εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα να πωλεί προϊόντα σε μια περιοχή αλλά και η καταγγελία της σύμβασης  μόνο για σπουδαίο λόγο. 

Απαιτείται λοιπόν κατά την σύναψη της σύμβασης αλλά και την λειτουργία αυτής ο διανομέας να έχει σοβαρή και συνεπή νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο δικηγόρο, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του καθώς η κατ΄ εξακολούθηση αδράνεια στην υποστήριξη αυτών μπορεί να αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της παραβίασής τους ήτοι σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης διανομής ή αποδυνάμωση δικαιώματος.