ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα τροχαία ατυχήματα δυστυχώς είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαφημίζουν ότι μας προστατεύουν στην πράξη όμως όποιος έχει εμπλακεί σε τροχαίο γνωρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν τα πάντα για να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δέχονται να αποζημιώσουν μόνο την δαπάνη επισκευής του οχήματος και μάλιστα με μεταχειρισμένα πολλές φορές ανταλλακτικά και δεν δέχονται να αποζημιώσουν άλλες ζημίες του θύματος αυτοκινητιστικού οχήματος. 

Ποιές είναι αυτές; 

Οι δαπάνες χρήσης ταξί ή μίσθωσης οχήματος για όσο χρόνο το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο, την ψυχική οδύνη κλπ. 

Χρήσιμο επίσης είναι να γνωρίζουμε ότι ο νόμος ΓπΝ/1911 για τα αυτοκίνητα έχει καθιερώσει αντικειμενική αστική ευθύνη από διακινδύνευση. Ο προκαλών το ατύχημα, λοιπόν, ευθύνεται ως κύριος – ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος και οδηγός του ζημιογόνου οχήματος και αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος, κατ’ άρθρα 4 και 5 ν. ΓπΝ/1911 και 914 επ., 330 ΑΚ. 

Καθιερώνεται παράλληλα και ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας του ζημιογόνου οχήματος, η οποία ευθύνεται ως αναδειχθείσα την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα, που κατά την κυκλοφορία του τυχόν προξενεί, κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 ν. 489/1976. 

Υπόχρεοι σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος είναι οι παραπάνω και μάλιστα εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς κατ’ άρθρο 926 ΑΚ. Με άλλα λόγια, ενέχονται από κοινού απέναντί στον ζημιωθέντα οδηγό. 

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων μερικές φορές και θανατηφόρων η με σοβαρούς τραυματισμούς και έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτά. 

Ενημερωτικά παραθέτουμε τα βασικά δικαιώματα όποιου ζημιώθηκε από τροχαίο ατύχημα: