ΔΙΑΘΗΚΗ 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή  διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης). 

Ο κληρονομούμενος μπορεί επίσης με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ` αυτήν  κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή  ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα. 

 

Ο  κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον  περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία). 

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο  αυτοπροσώπως  και  μόνο  κατά  τις  διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο. 

Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄ 

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το ποιος τρόπος είναι ο καλύτερος για την περίπτωσή σας, να σας βοηθήσουν με την σύνταξη αυτής ώστε να είναι έγκυρη και απρόσβλητη και να αναλάβουν την διαδικασία της εγχείρισής της στον συμβολαιογράφο ή την φύλαξή της.  

 

Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι: 1. οι ανήλικοι 2. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή με ρητή στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη 3. Όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Η ανικανότητα των συμπαραστατουμένων αρχίζει από τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση ή συντάχθηκε η πράξη για την αυτεπάγγελτη εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση, με βάση τις οποίες διατάχθηκε η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση.  

 

Η  Ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη,  χρονολογείται και υπογράφεται απ` αυτόν. Από τη χρονολογία  πρέπει  να  προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος.  

Η Ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να  κατατεθεί  από  το  διαθέτη  σε  συμβολαιογράφο  για  φύλαξη κατά τις κοινές διατάξεις για την κατάθεση των εγγράφων. 

 

Η  δημόσια  διαθήκη  συντάσσεται  με δήλωση από το διαθέτη της  τελευταίας του βούλησης ενώπιον  συμβολαιογράφου  ενώ  είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας.  

 

Για την κατάρτιση μυστικής διαθήκης ο διαθέτης εγχειρίζει  στο συμβολαιογράφο,   ενώ   είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες,  ή  δεύτερος  συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο  δηλώνοντας  προφορικά  ότι  περιέχει την τελευταία του βούληση. 

 

 Ανάκληση διαθήκης: Κάθε  διαθήκη  μπορεί  να  ανακληθεί: 1.  με σχετική δήλωση σε  μεταγενέστερη διαθήκη, αν αυτή η μεταγενέστερη  ανακληθεί,  η  διαθήκη  ενεργεί  σαν να μην είχε καταργηθεί, 2.  με δήλωση που γίνεται ενώπιον  συμβολαιογράφου με την παρουσία  τριών  μαρτύρων  και  με  τις  λοιπές  διατυπώσεις   των   συμβολαιογραφικών  εγγράφων.   Αν  αυτή  η  δήλωση  ανακληθεί με όμοιο τρόπο, η διαθήκη ενεργεί σαν να μην είχε ανακληθεί.