ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

  Κάθε είδους δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάγεται σε Καθεστώς Γενικών Αδειών, σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 13/Α/3-2-2006) και τον “Κανονισμό Γενικών Αδειών” (Φ.Ε.Κ. 748/Β/21-6-2006), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 442/68/28-6-2007και 513/014/3-3-2009 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Ενοποιημένο κείμενο Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 748/Β/2006, ΦΕΚ 1279/Β/2007, 492/Β/2009).

  Η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό, όμως, εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση, υπάγεται σε καθεστώς Γενικών Αδειών και απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης.

  Αντίθετα δεν απαιτείται Γενική Άδεια:

  • Για την απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες.
  • Για την ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού, βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό.
  • Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

  Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

  Οι αρμοδιότητές της είναι κυρίως οι εξής:

  • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον
   1. καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια,
   2. τον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλει σχετικές κυρώσεις.
  • Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της.
  • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις Γενικές Άδειες.
  • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.).
  • Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
  • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.
  • Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη “.gr” και είναι αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη “.eu”.
  • Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής.
  • Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης.
  • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
  • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με την εξαίρεση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό,
  • Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις.
  • Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
  • Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού.

   

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

  Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν ως εξής:

  • Υποστήριξη στην λήψη αδειών λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

   

  • Υποστήριξη σε όλα τα κανονιστικά ζητήματα που απασχολούν μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση.

   

  • Εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

   

  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν την τηλεπικοινωνιακή αγορά.

   

  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές μεταξύ συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και εταιριών.

   

  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε περιπτώσεις αγωγών κατά εταιριών που εγκαθιστούν κεραίες και άλλον εξοπλισμό χωρίς τις άδειες των αρμόδιων αρχών.

   

  • Υποστήριξη για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.

   

  • Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας λόγω της συνεργασίας του επί 18 χρόνια με εταιρία κινητής τηλεφωνίας.