ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση της σύμβασηςεμπορικής αντιπροσωπείας/διανομής  αποζημίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς και η καταβολή της αποζημίωσης αυτής είναι δίκαιη, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προμηθειών που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Στις περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται επίσης και η εφαρμογή ρήτρας μη ανταγωνισμού.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας ενημερώσουν για τα σχετικά σας δικαιώματα και να εκτιμήσουν αν έχετε πιθανότητες να λάβετε αποζημίωση πελατείας με την λήξη της σύμβασης.  

 

Πως υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης.  

Το ποσό της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου. 

Η χορήγηση αυτής της αποζημίωσης δεν στερεί από τον εμπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση της περαιτέρω ζημίας την οποία υπέστη όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Ωστόσο ο νόμος και  η νομοθεσία προβλέπει κάποιες προθεσμίες όπως π,χ. οτι ο εμπορικός αντιπρόσωπος χάνει την αξίωσηαποζημίωσης ή ανόρθωσης ζημίας εάν δεν γνωστοποιήσει προς τον αντιπροσωπευόμενο εντός έτους από τηλύση της σύμβασης ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του καθώς επίσης και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν οφείλεται η αποζημίωση. 

Ο χειρισμός μια τέτοιας υπόθεσης είναι θέμα το οποίο απαιτεί εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να είναι κανείς σίγουρος για την καλύτερη υπεράσπιση των συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων του. 

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων αποζημίωσης πελατείας, εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων που ήταν είτε ενάγοντες είτε εναγόμενοι και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να χειριστεί την υπόθεσή σας.