ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Εμπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται αντιπροσωπευόμενος, την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. 

Με τη σύμβαση αυτή ο αντιπροσωπευόμενος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό του αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη, συνήθως για ορισμένη περιοχή, μέριμνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου, κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη συμβάσεως πωλήσεως ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου (Α.Π. 175/2010). 

Έτσι βασικά χαρακτηριστικά της συμβάσεως αυτής είναι: α) ο αμφοτεροβαρής χαρακτήρας της, β) η σταθερότητα της σχέσεως, γ) η διάρκεια της παροχής του εμπορικού αντιπροσώπου, δ) η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της παροχής του τελευταίου, ο οποίος οργανώνει ελεύθερα την εμπορική του δραστηριότητα, έχει δική του επαγγελματική στέγη και μπορεί να διατηρεί δίκτυο υποαντιπροσώπων και ε) η ενέργειά του στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, που αποτελεί το κύριο εννοιολογικό στοιχείο της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν είναι πάντοτε ούτε σταθερά ούτε ασφαλή (Α.Π. 881/2010).  

Περαιτέρω, παρά το ότι το π.δ.219/1991 αναφέρεται σε εμπορικό αντιπρόσωπο εμπορευμάτων, οι διατάξεις του εφαρμόζονται και επί εμπορικών αντιπροσώπων παροχής υπηρεσιών. Τούτο ήδη ρυθμίστηκε και νομοθετικά με το άρθρο 14 παρ.4 περ.α ν.3557/2007, που ορίζει ότι οι διατάξεις του π.δ.219/1991, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως, μεταξύ άλλων, και στις συμβάσεις αντιπροσωπείας οι οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

Στην σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας σαφώς θα πρέπει ο υποψήφιος αντιπρόσωπος να προσέξει ώστε να  κατοχυρώσει τα δικαιώματα τα οποία ο νόμος του παρέχει ώστε να αποτελούν και ενδoσυμβατική ευθύνη του αντιπροσωπεύομενου, πχ θα πρέπει να προσέξει ότι θα υπάρχει η ρήτρα αποκλειστικότητας ώστε να κατoχυρώσει  ότι θα είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ενώ επίσης ότι η σύμβαση θα έχει μια ικανοποιητική διάρκεια  η οποία θα του εξασφαλίζει την  δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του. 

Φυσικά για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαλέξει με προσοχή τον δικηγόροπου θα τον εκπροσωπήσει κατά τις διαπραγματεύσεις απέναντι σε νομικά τμήματα συνήθως  μεγάλων εταιρειών που είναι οι αντιπροσωπευόμενοι.