ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)


Με το Ν. 4072/2012 θεσμοθετείται μια νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας που στόχο έχει τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την εν γένει ανάπτυξη, εν μέσω οικονομικής κρίσης και συνεχούς ύφεσης στην εσωτερική αγορά.  

Βασικά της χαρακτηριστικά είναι:  

 1. Αριθμός εταίρων: Η ΙΚΕ είναι εταιρεία που μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα (1) ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Όταν αποτελείται από 1 μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται για Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ΙΚΕ επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.  
 1. Σκοπός: Ακόμη και αν ο σκοπός της ΙΚΕ δεν είναι εμπορική επιχείρηση, η εταιρεία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική εκ του νόμου, ανήκουσα στην κατηγορία των κεφαλαιουχικών εταιρειών. O μόνος περιορισμός που θέτει ο νόμος είναι ότι απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει ορισθεί από το νόμο αποκλειστικά άλλος εταιρικός τύπος (π.χ. τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες επιτρέπονται μόνο από Α.Ε.).   
 1. Επωνυμία: Η επωνυμία της ΙΚΕ μπορεί να σχηματισθεί είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.   Επιτρεπτή είναι και φανταστική επωνυμία. Στην επωνυμία της όμως πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφίας «Ι.Κ.Ε.». Στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.  
 1. Έδρα: Η ΙΚΕ έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα. Μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  
 1. Διάρκεια: η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, τότε η ΙΚΕ έχει εκ του νόμου διάρκεια 12 ετών από τη σύστασή της.  
 1. Λήψη αποφάσεων/Διαχείριση/εκπροσώπηση: Την ΙΚΕ διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (νόμιμη διαχείριση), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό (καταστατική διαχείριση). Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωποεταίρος ή τρίτος. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης  αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.  
 1. Κεφάλαιο/εισφορές: Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές (εισφορά σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας), εξωκεφαλαιακές (παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών) ή εγγυητικές εισφορές (συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό), των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας. 
 1. Τρόπος σύστασης/δημοσιότητα: Η πράξη σύστασης της ΙΚΕ καταρτίζεται κατά κανόνα με απλό ιδιωτικό έγγραφο (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος).  

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.  

Μια σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. (ενδεικτικά: η ανακοίνωση του μοναδικού εταίρου, ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή, η λύση της εταιρείας κ.α.), διαφορετικά σε δημοσιότητα στην ιστοσελίδα της ΙΚΕ, η δημιουργία της οποίας κρίνεται υποχρεωτική.  

 1. Χρόνος σύστασης  μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του ΕΒΕΑ: από 1 ημέρα έως και 10 ημέρες, αυτό ποικίλει ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων. 
 1. Ευθύνη εταίρων: Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται κατά βάση μόνο η εταιρεία με την περιουσία της και όχι οι εταίροι της, με εξαίρεση την ευθύνη του εταίρου που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79). 
 1. Ευθύνη διαχειριστή 
 • ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Ακόμη οι διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ’ ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά και με βάση διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα.  
 • Ειδικά για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή και για το αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται, με την προσωπική περιουσία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΙΚΕ, δηλαδή ο διαχειριστής σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.  

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.