ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες έχει ασχοληθεί πολλές φορές με θέματα έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφή θέματα λόγω των πολλών και γνωστών πελατών μας που ασχολούνται στον κλάδο της εστίασης. Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν τον κλάδο της εστίασης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 1 του νόμου 3463/2006, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα: « στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία..».

 

Μέχρι και την έκδοση του νόμου 4442/2016 και όσον αφορά την διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων, προβλέπονταν τα ακόλουθα: Αρχικά, απαιτούνταν άδεια, η οποία χορηγείτο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείτο προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδονταν ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος κατέθετε αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο

 

Για τον προέλεγχο λαμβάνονταν υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

 

Σύμφωνα λοιπόν με τις ως τότε ισχύουσες διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατόπιν  χρονοβόρων διαδικασιών και περίπλοκων προϋποθέσεων, ένα  κατάστημα άρχιζε να λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Εν συνεχεία όμως,  ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με στόχο, όπως εξαγγέλλεται στον νόμο, την απλούστευση της λειτουργίας τους. Παράλληλα  δημοσιεύθηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 για την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων, σύμφωνα πάντα και με τον ν. 4442/2016.

Με τον νέο νόμο, επεκτείνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το καθεστώς της απλής γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας τους, αντί εκείνου της ισχύουσας προέγκρισης και χορήγησης άδειας λειτουργίας, που πλέον καταργείται για όλα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, ενώ δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

 

  1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

 

  1. Η αρμόδια για τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.

 

  1. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

  1. Τι σημαίνει γνωστοποίηση;

Ότι όποιος (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος υπάρχουσας ή υπό σύσταση εταιρείας) ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την λειτουργία ενός Καταστημάτος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, οφείλει πλέον να ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Από εκεί και πέρα, εάν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, όπως επίσης εάν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της τελευταίας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής, πριν από αυτήν. Η γνωστοποίηση θα γίνεται μέσω ενός νέου κεντρικού συστήματος, με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), που θεσπίζεται με τον ίδιο νόμο, διαχειριζόμενο από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρι, πάντως, την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης).

 

Το δικηγορικό γραφείο «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες», έχοντας πολύχρονη εμπειρία στον εν λόγω τομέα, μπορεί να σας συμβουλεύσει και καθοδηγήσει μέχρι το πέρας της ως άνω διαδικασίας καθώς και να διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας κάθε στάδιο της ως άνω διαδικασίας και γενικά να σας υποστηρίξει νομικά σε κάθε θέμα που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως το καθεστώς τελών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τα σχετικά πρόστιμα, θέματα εργατικά, φορολογικά, θέματα αφαίρεσης αδείας λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών κλπ.

Για άλλα νομικά θέματα που αφορούν επιχειρήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό site μας www.δικηγοροςεπιχειρησεων.gr