ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ  

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη,  ύστερα   από   αίτηση   του κληρονόμου σχετικά με το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί. 

 

Η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου έγκειται στο ότι κάθε δικαιοπραξία αυτού που αναγράφεται στο κληρονομητήριο  ως κληρονόμος  με  τρίτον ή του τρίτου έναντι του κληρονόμου αυτού ισχύει υπέρ του τρίτου ως ισχυρή ακόμα και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο κληρονόμος δεν ήταν πράγματι κληρονόμος.  

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου