ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πολλές φορές στη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι αποκτούν περιουσία όπως ένα σπίτι ή μία επιχείρηση που γιά διάφορους λόγους αγοράζεται στο όνομα του ενός από τους δύο συζύγους.

Όμως στην πραγματικότητα και ο άλλος σύζυγος έχει συνεισφέρει στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου είτε με χρήματα είτε με τις υπηρεσίες που επί χρόνια προσφέρει στον άλλο σύζυγο και στα παιδιά.

Ο νόμος έχει προβλέψει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής του γάμου και έκδοσης διαζυγίου, ο άλλος σύζυγος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την μεταβίβαση μέρους της περιουσίας σε αυτόν ή της επιδίκασης ίσης αποζημίωσης ανάλογα με την συνεισφορά του.

Συγκεκριμένα, από τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983, σε συνδυασμό με το άρθρο 216 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα είναι α) η λύση του γάμου ή, κατ` ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διαστάσεων των συζύγων Β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου και γ) η συμβολή του ενάγοντος συζύγου στην αύξηση, με οποιοδήποτε τρόπο, της περιουσίας του υπόχρεου.

Ως αύξηση νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάμου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόμενα σε τιμές του χρόνου ασκήσεως της αγωγής, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα.

Η συμβολή δε του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου μπορεί να συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιμωμένων σε χρήμα, ακόμη και υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο, όταν και κατά το μέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ, υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών.

 

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλλύτερο τρόπο γιά τα δικαιώματά σας.