ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ.


Μετά το φορολογικό έλεγχο η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου και τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος.  

Σε εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, δηλαδή της αρχής που επιβάλει στη διοίκηση γενικά να ακούει τον πολίτη πριν εκδώσει μία πράξη που έχει δυσμενείς συνέπειες για αυτόν. Το άρθρο 28 του Ν.. προβλέπει ότι ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα αφενός μεν να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα των εγγράφων πάνω στα οποία βασίζεται ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου, αφετέρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.   

Από τη στιγμή που η φορολογική διοίκηση θα λάβει τις απόψεις του φορολογούμενου, υποχρεούται να εκδώσει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εντός μηνός.  Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου  εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η φορολογική αρχή και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η φορολογική διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου και τέλος πρέπει να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο τόσο η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού όσο και η έκθεση ελέγχου.  

Τις απόψεις που θα καταθέσει ο φορολογούμενος εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην εφορία είναι πολύ σημαντικό να λάβει την άποψη και τη βοήθεια ενός νομικού και ενός φοροτέχνη. Μερικές φορές, όταν είναι δεδομένη η θέληση της διοίκηση να επιβάλει κάποιο φόρο και είναι δεδομένο πως πρόκειται να αλλάξει την άποψη της ό, τι και να πει ο φορολογούμενος είναι ερευνητέο αν θα πρέπει ο φορολογούμενος σε αυτές τις έγγραφες απόψεις να αναφέρει τα τυχόν τυπικά λάθη ή παραβίαση των διαδικασιών που έχει κάνει ο έλεγχος με τον κίνδυνο να τα διορθώσει στον οριστικό προσδιορισμό ή να τα αφήσει ως έχουν ώστε να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί μετά την έκδοση της πράξης του οριστικού προσδιορισμού ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.