Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

υποχρεωτική η προμήθεια στον αντιπρόσωπο γιά κάθε συναλλαγή εντός της περιοχής του ακόμα και αν αυτός δεν μεσολάβησε

Το δικηγορικό γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες που εδρεύει στη Γλυφάδα, έχει ασχοληθεί με πλήθος υποθέσεων εμπορικών αντιπροσώπων, διανομέωνκαι franchising. Γιά περισσότερες πληροφορίες γιά θέματα εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων επισκεφθείτε το εξειδικευμένο site μας www.δικηγοροσεμπορων.gr
 
Πολλές φορές τυχαίνει ο αντιπροσωπευόμενος να ασκεί έμμεσο ανταγωνισμό στον αντιπρόσωπό του ή στον αποκλειστικό διανομέα του προβαίνοντας ο ίδιος σε συναλλαγές και συμφωνίες μέσα στον γεωγραφικό τομέα που του έχει εκχωρήσει αρνούμενος να του καταβάλλει προμήθεια.
 
Όμως αυτό είναι παράνομο. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται προμήθεια και αμοιβή για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην περιοχή όπου δρα­στηριοποιούνται, ανεξάρτητα εάν έχουν κλείσει οι ίδιοι την συμφωνία με τον πελάτη.
Αυτή η νομοθετική πρόβλεψη είναι απόροια απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με αφορ­μή προδικαστικά ερωτήματα που απέστειλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Και όχι μόνο αυτό αλλά εαν μια επιχείρηση που είναι πελάτης έχει θυγατρικές εταιρείες ή αν ένας πελάτης διευθύνει ποικίλες επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θυ­γατρική ή η επιχείρηση η οποία προέβη στην παραγγελία, ανε­ξαρτήτως σε ποια παραδόθη­καν εμπορεύματα ή προσφέρ­θηκαν οι υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα το Ευρωπαικό Δικαστήριο έκρινε ότι : “Όταν η επιχείρηση ασκεί επαγγελματική δραστηριότη­τα σε διάφορους τόπους ή όταν ο αντιπρόσωπος ασκεί τη δραστηριότητά του σε πολλές περιοχές, πρέπει να λαμβάνε­ται υπόψη ο τόπος όπου έλα­βαν ή έπρεπε κατά το σύνη­θες να λάβουν χώρα οι δια­πραγματεύσεις με τον αντιπρόσωπο, ο τόπος όπου παρα­δόθηκε το εμπόρευμα, καθώς και ο τόπος όπου βρίσκεται η επιχείρηση η οποία έκανε την παραγγελία” .
Κατά συνέπεια στις ως άνω περιπτώσεις ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαούται να απαιτήσει την αναλογούσα προμήθεια και αν αυτή δεν του αποδωθεί να προσφύγει στο Δικαστήριο.