ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει πλήρως τη νομική υποστήριξη μίας φαρμακευτικής ή παρεμφερούς αντικειμένου εταιρείας. Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν ως εξής:

  • Υποστήριξη στην λήψη αδειών από τον ΕΟΦ.
  • Υποστήριξη σε θέματα λήψης τιμών από το Υπουργείο Εμπορίου και λίστας.
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και περιορισμούς που ισχύουν στην φαρμακευτική αγορά σε σχέση με την κυκλοφορία και την προώθηση – διαφήμιση των φαρμάκων.
  • Προστασία των πατεντών των φαρμάκων και προστασία των δικαιωμάτων των φαρμακοβιομηχανιών έναντι της κυκλοφορίας γενόσημων φαρμάκων και αντιστρόφως.
  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές με χονδρεμπόρους σχετικά με την διανομή των φαρμάκων και το παράλληλο εμπόριο.
  • Κατοχύρωση σημάτων και πατεντών φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Υποστήριξη των φαρμακευτικών και σχετικών επιχειρήσεων για την συμμόρφωσή τους με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΜΕΑ, του ΣΦΕΕ και άλλους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς.
  • Δημιουργία μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης για την διακρίβωση περιπτώσεων διαφθοράς και παραβίασης των κωδίκων δεοντολογίας.
  • Σύνταξη συμβάσεων co-marketing και co-promotion φαρμακευτικών προϊόντων, κλινικών ερευνών παρεμβατικών και μη.
  • Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης κρίσεων για την αποφυγή ποινικών και λοιπών ευθυνών.