ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να αναλάβουν την δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Παρακάτω, παραθέτουμε βασικές πληροφορίες για την δημιουργία και την λειτουργία των ανώνυμων εταιριών. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε.

Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920.

 

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

 

Ευθύνη εταίρων- :  Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της

 

Εταιρική επωνυμία: Η ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει την επωνυμία της από το είδος  της επιχειρήσεως, την οποία ασκεί. Στην επωνυμία δύναται να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου, ή επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

 

Δημοσιότητα:  Τα ιδρυτικά έγγραφα της ανώνυμης εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις αυτών, οι οικονομικές καταστάσεις και λοιπές πράξεις που ρητώς αναφέρονται στο νόμο υπόκεινται σε διατάξεις δημοσιότητας.

 

Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας -Διοικητικό Συμβούλιο:  Η ανώνυμη εταιρεία εκπροωσπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη.

 

 Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις

 

Γενική Συνέλευση -Αποκλειστική αρμοδιότητα

Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

 

Διανομή κερδών

Η διανομή των κερδών στους μετόχους γίνεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την ίδρυση μίας ΕΠΕ για σας αν αυτή είναι η μορφή εταιρίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.  

Παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΠΕ.  

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την ίδρυση ή μετατροπή μίας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.  

 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι μια μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας κατά στην οποία για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της οι εταίροι της δε έχουν περιορισμένη ευθύνη.  

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυσή της είναι οι εξής: 

 

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από δύο πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο μπορεί και ένα μόνο πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ. 

 

Ευθύνη εταίρων:   Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων. 

 

Εταιρική επωνυμία: Η  επωνυμία  της  εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται 

είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων  είτε  προσδιορίζεται  εκ  του  αντικειμένου  της ασκουμένης υπ’ αυτής επιχειρήσεως. Στην επωνυμία της εταιρείας πρέπει  να  περιέχονται   ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». 

 

Δημοσιότητα:  Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό της και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού και όσες πράξεις προβλέπεται από τον νόμο δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ .  

 

 Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο μιας ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς κανένα περιορισμό. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου  (το πολύ το 50% αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

Διανομή κερδών:  Εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από το  καταστατικό  οι  εταίροι 

έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από  τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο των εισφορών αυτών. 

 

 

Διαχείριση– Εκπροσώπηση:   

 

Γενική Συνέλευση : Η  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  η εκπροσώπησή της εταιρείας ανήκει, εάν δεν συμφωνηθεί αλλιώς σε  όλους  τους  εταίρους δρώντας συλλογικώς. Η συνέλευση  των  εταίρων  είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  εταιρείας  και  δικαιούται  να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Οι αποφάσεις  της  συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειονοψηφίας άνω του 50%  του  όλου  αριθμού   των  εταίρων, εκπροσωπούντων  άνω του 50%  του  όλου  εταιρικού κεφαλαίου. Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον  ψήφου  στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι  ανάλογος του αριθμού αυτών.      

 

Διαχειριστές: Μέσω  του  καταστατικού  ή  μέσω  αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και  η  εκπροσώπηση της εταιρείας δύναται να ανατεθεί σε ένα η περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους για ορισμένο χρόνο ή μη. Εάν η κατά την προηγουμένη παράγραφο η διαχείριση ανετέθη σε περισσότερους  και δεν ορισθεί άλλως οι διαχειριστές δρουν συλλογικά. 

Η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. 

Ελάττωμα ως προς το διορισμού των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

Εξουσία των διαχειριστών:  Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.  Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη κα αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις 

του.  Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στην κατάρτιση μίας εμπορικής μίσθωσης ή στα προβλήματα που μπορούν να αναφυούν κατά τη διάρκεια μίας εμπορικής μίσθωσης 

 

Σύμφωνα με το νόμο, ( ΠΔ 34/1995 ), εμπορικές θεωρούνται οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται για: 

  α. επιχείρηση σ` αυτά εμπορικών πράξεων ή για άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το ΠΔ 34/1995 ( δηλαδή α. δικηγορικά γραφεία, β. ιατρεία, γ. οδοντιατρεία, δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις, ε. συμβολαιογραφεία, στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών, ζ. κτηνιατρεία, η. λογιστικά γραφεία, θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων, ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ) 

β. εγκατάσταση γενικώς εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, 

γ. στέγαση κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

δ. χρησιμοποιησή τους ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία ασκούνται οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.  

ε. στέγαση και λειτουργία φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. 

στ. στέγαση οίκων ευγηρίας. 

 

Σε περίπτωση μικτής χρήσης, για την υπαγωγή της μίσθωσης στις διατάξεις του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η προέχουσα χρήση του μισθίου. 

 

Οι νέες εμπορικές μισθώσεις πλέον διέπονται κυρίως από τους συμβατικούς τους όρους και ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της. 

 

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την διαπραγμάτευση και την σύνταξη κυριολεκτικά χιλιάδων συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων για την μίσθωση καταστημάτων, εργοστασίων, ξενοδοχείων, οικοπέδων για διάφορους εμπορικούς σκοπούς.  

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν επίσης αναλάβει την δικαστική διευθέτηση εκατοντάδων υποθέσεων σχετικών με εμπορικές μισθώσεις που έχουν να κάνουν με την μείωση του μισθώματος, την μη καταβολή του μισθώματος, φθορές του μισθίου κλπ.  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στην κατάρτιση μίας εμπορικής μίσθωσης ή στα προβλήματα που μπορούν να αναφυούν κατά τη διάρκεια μίας εμπορικής μίσθωσης 

 

Σύμφωνα με το νόμο, ( ΠΔ 34/1995 ), εμπορικές θεωρούνται οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται για: 

  α. επιχείρηση σ` αυτά εμπορικών πράξεων ή για άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το ΠΔ 34/1995 ( δηλαδή α. δικηγορικά γραφεία, β. ιατρεία, γ. οδοντιατρεία, δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις, ε. συμβολαιογραφεία, στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών, ζ. κτηνιατρεία, η. λογιστικά γραφεία, θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων, ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ) 

β. εγκατάσταση γενικώς εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, 

γ. στέγαση κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

δ. χρησιμοποιησή τους ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία ασκούνται οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.  

ε. στέγαση και λειτουργία φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. 

στ. στέγαση οίκων ευγηρίας. 

 

Σε περίπτωση μικτής χρήσης, για την υπαγωγή της μίσθωσης στις διατάξεις του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η προέχουσα χρήση του μισθίου. 

 

Οι νέες εμπορικές μισθώσεις πλέον διέπονται κυρίως από τους συμβατικούς τους όρους και ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της. 

 

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την διαπραγμάτευση και την σύνταξη κυριολεκτικά χιλιάδων συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων για την μίσθωση καταστημάτων, εργοστασίων, ξενοδοχείων, οικοπέδων για διάφορους εμπορικούς σκοπούς.  

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν επίσης αναλάβει την δικαστική διευθέτηση εκατοντάδων υποθέσεων σχετικών με εμπορικές μισθώσεις που έχουν να κάνουν με την μείωση του μισθώματος, την μη καταβολή του μισθώματος, φθορές του μισθίου κλπ.  

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ  

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη,  ύστερα   από   αίτηση   του κληρονόμου σχετικά με το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί. 

 

Η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου έγκειται στο ότι κάθε δικαιοπραξία αυτού που αναγράφεται στο κληρονομητήριο  ως κληρονόμος  με  τρίτον ή του τρίτου έναντι του κληρονόμου αυτού ισχύει υπέρ του τρίτου ως ισχυρή ακόμα και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο κληρονόμος δεν ήταν πράγματι κληρονόμος.  

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Πολλές φορές, η κληρονομιά περιλαμβάνει μόνο χρέη ή τα χρέη είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν να αποποιηθείτε την κληρονομιά και θα σας καθοδηγούσαν στο τι και πότε πρέπει να κάνετε ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε υπόλογοι για τα χρέη του κληρονομούμενου.  

Συγκεκριμένα:  

Ο  κληρονόμος  μπορεί  να  αποποιηθεί  την  κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που  έμαθε  την  επαγωγή και το λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. 

 

Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία Κατοικία του στο  εξωτερικό ή  αν  ο  κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο  εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους. 

Η  αποποίηση  γίνεται  με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου  της κληρονομίας. Για αποποίηση που γίνεται με  αντιπρόσωπο  απαιτείται ειδική Πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει  ρητά  ή  σιωπηρά δηλώσει  ότι  αποδέχεται  την κληρονομία. Από τη σύνταξη απογραφής της κληρονομίας και μόνο δεν συνάγεται τέτοια δήλωση. 

 

Η  αποποίηση  είναι άκυρη, αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία,  η  κληρονομία  θεωρείται  ότι έχει γίνει αποδεκτή. 

 

Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί  την  κληρονομία,  η  επαγωγή  προς εκείνον  που  αποποιήθηκε  θεωρείται  ότι δεν έγινε.  Η κληρονομία επάγεται σ` εκείνον που θα είχε κληθεί, αν εκείνος  που  αποποιήθηκε δεν  ζούσε  κατά  το  θάνατο  του  κληρονομουμένου. Η επαγωγή θεωρείται ότι  έγινε κατά το θάνατο του κληρονομουμένου. 

 

Η  αποδοχή  ή  η αποποίηση της κληρονομίας είναι αμετάκλητη. 

 

Η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται  σε  πλάνη  ή  απειλή  ή απάτη κρίνεται  σύμφωνα  με  τις,  διατάξεις για τις δικαιοπραξίες, η  αγωγή 

για την ακύρωσή τους παραγράφεται μετά ένα εξάμηνο. 

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ  

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, ο διαθέτης μπορεί να αποκλείσει κάποιους από τους νόμιμους κληρονόμους τους. Όμως ο νόμος βάζει κάποιους φραγμούς ώστε ο διαθέτης να μην μπορεί να αποκληρώσει τους πιο στενούς τους συγγενείς χωρίς σπουδαίο και συγκεκριμένο λόγο ώστε να μην δημιουργούνται άδικες καταστάσεις.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να προασπιστούν τα δικαιώματά σας.  

 

Συγκεκριμένα:  

Οι  κατιόντες  και  οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που  επιζεί,  οι  οποίοι  θα  είχαν  κληθεί  ως  εξ  αδιαθέτου κληρονόμοι,  έχουν  δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία.  Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. 

 

Αν κάποιος μεριδούχος ολικά ή  μερικά  αποκληρώθηκε  νόμιμα  ή παραιτήθηκε  από  το  δικαίωμα  της  νόμιμης  μοίρα ή λόγω αναξιότητας εξέπεσε, το δικαίωμα της  νόμιμης  μοίρας  ασκούν  οι  μεριδούχοι  που έρχονται στη θέση του κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 

 

Αν  στο  μεριδούχο  έχει  καταλειφθεί  λιγότερο  από τη νόμιμη μοίρα, το δικαίωμά του υπάρχει για το μέρος που λείπει. 

 

Την αγωγή ασκούν ο μεριδούχος ή οι διάδοχοί του μόνο κατά  του δωρεοδόχου  ή  των  κληρονόμων  του,  για να ανατραπεί η δωρεά κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη μοίρα.  Ο δωρεοδόχος μπορεί να αποφύγει την ανατροπή καταβάλλοντος το ισάξιο εκείνου που λείπει. 

 

Η  αγωγή  παραγράφεται  δύο  χρόνια   μετά   το   θάνατο   του κληρονομουμένου. 

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ  

Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του καλούνται στην κληρονομία ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διαθέτη. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, οι συγγενείς χωρίζονται σε τάξεις και ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν κληρονομούν τον θανόντα, αποκλείοντας οι κοντινότεροι συγγενείς τους μακρινότερους.  

 

Συγκεκριμένα όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι έμπειροι δικηγόροι μας, οι τάξεις που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής:  

Πρώτη τάξη: Ως  κληρονόμοι  εξ  αδιαθέτου  στην  πρώτη  τάξη  καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου.  Ο πλησιέστερος  απ`  αυτούς  αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. 

Στη  θέση κατιόντος που δεν ζεί κατά την επαγωγή υπεισέρχονται  οι κατιόντες  που  μέσω  αυτού  συνδέονται  με   συγγένεια   με   τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). 

Τα τέκνα κληρονομούν κατ` ισομοιρία. 

 

Δεύτερη τάξη: Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου,  οι 

αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ`  αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ` ισομοιρία και τα τέκνα  ή  οι  έγγονοι  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει   πριν   από   τον κληρονομούμενο   κληρονομούν   κατά   ρίζες.   Τα  τέκνα  αδελφού  του κληρονομουμένοι που  έχει  πεθάνει  πριν  απ`  αυτόν  αποκλείουν  τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. 

Ετεροθαλείς αδελφοί 

Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν με γονείς ή με αμφιθαλείς ή  με τέκνα  ή  εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας  που ανήκει στους αμφιθαλείς.  Το μισό επίσης παίρνουν και τα  τέκνα  ή  οι έγγονοι  ετεροθαλών  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει  πριν  από  τον κληρονομούμενο. 

 

Τρίτη τάξη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και  οι  γιαγιάδες  του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι. 

 

Αν  κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες κα οι γιαγιάδες και των  δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο  αυτοί  κατ`  ισομοιρία.   Αν  κατά  την επαγωγή  δεν  ζεί  ο  παππούς  ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα  τέκνα  και οι  εγγονοί του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι, η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά,  της  ίδιας  γραμμής και,  αν  δεν  υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς του.  Αν κατά την επαγωγή δεν ζούν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών  που  έχουν πεθάνει,  κληρονομούν  μόνο  ο  παππούς  ή  η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή. 

τα  τέκνα  κληρονομούν  κατ`  ισομοιρία  κι  αποκλείουν   τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες. 

 

Τέταρτη τάξη: Στην   τέταρτη   τάξη   καλούνται   οι   προπαππούδες  και  οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. 

Ο σύζυγος που επιζεί: Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται,  ως  κληρονόμος  εξ αδιαθέτου,  με  τους συγγενείς της  πρώτης  τάξης  στο  τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό  της  κληρονομίας.   Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα,  σκεύη,  ενδύματα  και  άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε,  λαμβάνονται  υπόψη  οι ανάγκες  και  αυτών,  εφόσον  το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας. 

 

Πέμπτη τάξη:   Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης  και 

της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ  αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία. 

 

Αποκλεισμός συζύγου: Το  κληρονομικό  δικαίωμα,  καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο  του συζύγου που επιζεί αποκλείονται,  αν  ο  κληρονομούμενος,  έχοντας βάσιμο  λόγο  διαζυγίου,  είχε  ασκήσει  την  αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του. 

ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Μία ιδιόγραφη διαθήκη, όπως θα σας συμβουλεύσουν οι δικηγόροι μας, είναι απαραίτητο να κηρυχθεί κυρία από το Δικαστήριο προκειμένου να μπορέσετε να αποδεχθείτε την κληρονομία ιδίως όταν αυτή έχει ακίνητα.  

 

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την διαδικασία της κήρυξης της διαθήκης κυρίας ενώπιον  δικαστηρίου   οπότε η διαθήκη δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία.  

Απαραίτητο είναι να προσάγουμε τρεις  μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της  γραφής  ή  της  υπογραφής  του διαθέτη.  Το δικαστήριο αφού ακούσει τους μάρτυρες  μπορεί κατά τη δημοσίευση  της  ιδιόγραφης  διαθήκης  να  την  κηρύξει επιπλέον κύρια. 

ΔΙΑΘΗΚΗ 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή  διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης). 

Ο κληρονομούμενος μπορεί επίσης με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ` αυτήν  κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή  ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα. 

 

Ο  κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον  περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία). 

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο  αυτοπροσώπως  και  μόνο  κατά  τις  διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο. 

Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄ 

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το ποιος τρόπος είναι ο καλύτερος για την περίπτωσή σας, να σας βοηθήσουν με την σύνταξη αυτής ώστε να είναι έγκυρη και απρόσβλητη και να αναλάβουν την διαδικασία της εγχείρισής της στον συμβολαιογράφο ή την φύλαξή της.  

 

Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι: 1. οι ανήλικοι 2. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή με ρητή στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη 3. Όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Η ανικανότητα των συμπαραστατουμένων αρχίζει από τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση ή συντάχθηκε η πράξη για την αυτεπάγγελτη εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση, με βάση τις οποίες διατάχθηκε η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση.  

 

Η  Ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη,  χρονολογείται και υπογράφεται απ` αυτόν. Από τη χρονολογία  πρέπει  να  προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος.  

Η Ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να  κατατεθεί  από  το  διαθέτη  σε  συμβολαιογράφο  για  φύλαξη κατά τις κοινές διατάξεις για την κατάθεση των εγγράφων. 

 

Η  δημόσια  διαθήκη  συντάσσεται  με δήλωση από το διαθέτη της  τελευταίας του βούλησης ενώπιον  συμβολαιογράφου  ενώ  είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας.  

 

Για την κατάρτιση μυστικής διαθήκης ο διαθέτης εγχειρίζει  στο συμβολαιογράφο,   ενώ   είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες,  ή  δεύτερος  συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο  δηλώνοντας  προφορικά  ότι  περιέχει την τελευταία του βούληση. 

 

 Ανάκληση διαθήκης: Κάθε  διαθήκη  μπορεί  να  ανακληθεί: 1.  με σχετική δήλωση σε  μεταγενέστερη διαθήκη, αν αυτή η μεταγενέστερη  ανακληθεί,  η  διαθήκη  ενεργεί  σαν να μην είχε καταργηθεί, 2.  με δήλωση που γίνεται ενώπιον  συμβολαιογράφου με την παρουσία  τριών  μαρτύρων  και  με  τις  λοιπές  διατυπώσεις   των   συμβολαιογραφικών  εγγράφων.   Αν  αυτή  η  δήλωση  ανακληθεί με όμοιο τρόπο, η διαθήκη ενεργεί σαν να μην είχε ανακληθεί.