ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 


Ο οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος εξαιτίας της σύγκρουσης έχει νόμιμη αξίωση να λάβει χρηματική αποζημίωση η οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει: 

Α) τις δαπάνες που κατέβαλε ο ζημιωθείς για την επισκευή του οχήματός του, οι οποίες προκύπτουν από τις αποδείξεις και τα τιμολόγια του συνεργείου στο οποίο είχε μεταφερθεί το όχημα και σχετίζονται με το ατύχημα. Καθοριστική είναι επομένως για τον ακριβή προσδιορισμό των εν λόγω δαπανών η ημερομηνία εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο επισκευής. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε την επισκευή για να απαιτήσουμε την αποζημίωση δικαστικά. Μερικές φορές εξάλλου είναι δύσκολο να καλύψουμε μόνοι μας την αξία της επισκευής και μετά να περιμένουμε μήνες να πάρουμε τα χρήματα από την ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις αρκεί και η προσφορά του συνεργείου για να κινηθούμε δικαστικά. 

Β) τη μείωση της εμπορικής και τεχνικής υπαξίας του αυτοκινήτου σε ορισμένο ποσοστό, η οποία ήταν συνέπεια του ατυχήματος. 

Γ) τις δαπάνες μετακίνησης του ζημιωθέντος (μίσθωση άλλου οχήματος ή ΤΑΧΙ), αποδεικνυόμενες από τις οικείες αποδείξεις, λόγω της αδυναμίας του να χρησιμοποιήσει δικό του μεταφορικό μέσο. 

Δ) τις δαπάνες που τυχόν κατέβαλε ο ζημιωθείς σε περίπτωση τραυματισμού του ιδίου ή του συνοδηγού του που επέβαινε στο αυτοκίνητο για νοσοκομειακή περίθαλψη, διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και αγορά φαρμάκων ή άλλων ιατρικών κατασκευασμάτων (π.χ γύψων, ναρθήκων κλπ) 

Ε) τυχόν δαπάνες συνοδού, εάν ο ίδιος δεν ήταν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε θέση να ικανοποιήσει μόνος του τις απλές και καθημερινές του ανάγκες. 

ΣΤ) τις δαπάνες για τυχόν απαραίτητες ιατρικές επισκέψεις και για λήψη συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής και διατροφής κατόπιν συστάσεως του θεράποντος ιατρού. 

Η ζημία του αυτή αφορά στη μείωση της υπάρχουσας κατά το χρόνο του ατυχήματος περιουσίας του (θετική ζημία). 

Η) τα διαφυγόντα κέρδη (ή όπως αλλιώς λέγεται αποθετική ζημία) λόγω της αποχής του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εργασία του. 

Η ζημία του αυτή αφορά στο ευλόγως προσδοκώμενο από αυτόν κέρδος που θα είχε κατά την κοινή και συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Θ/ αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης. Επιπλέον, ο ζημιωθείς παράλληλα με την αποζημίωση λόγω υλικών ζημιών ή και ανεξάρτητα από αυτήν, δικαιούται να ζητήσει και εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, λόγω ψυχικού τραύματος  (σοκ) από το ατύχημα, σωματικής βλάβης, προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας ή/και παραμόρφωσης, κατ’ άρθρα 299, 914 επ. και 932 ΑΚ. 

Στην έσχατη περίπτωση του θανάτου του ζημιωθέντος εξαιτίας της σύγκρουσης των οχημάτων, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να εγείρουν αγωγή και να ζητήσουν να τους επιδικαστεί ορισμένο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που τους προκάλεσε η όλη υπόθεση, κατ’ άρθρο 932 ΑΚ. 

Χρήσιμο είναι επίσης να γνωρίζετε ότι το αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης Δικαστήριο σε κάθε περίπτωση οφείλει να ελέγξει όχι μόνο την υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος αλλά και την έλλειψη υπαιτιότητας καθώς και τυχόν ύπαρξη συνυπαιτιότητας του παθόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και του Αστικού Κώδικα (άρθρο 300 ΑΚ). Αν διαπιστωθεί η συνυπαιτιότητα του παθόντος επιδικάζει μειωμένη ή και καθόλου, με βάση πάντοτε τις ειδικές περιστάσεις, αποζημίωση. 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα τροχαία ατυχήματα δυστυχώς είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαφημίζουν ότι μας προστατεύουν στην πράξη όμως όποιος έχει εμπλακεί σε τροχαίο γνωρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν τα πάντα για να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δέχονται να αποζημιώσουν μόνο την δαπάνη επισκευής του οχήματος και μάλιστα με μεταχειρισμένα πολλές φορές ανταλλακτικά και δεν δέχονται να αποζημιώσουν άλλες ζημίες του θύματος αυτοκινητιστικού οχήματος. 

Ποιές είναι αυτές; 

Οι δαπάνες χρήσης ταξί ή μίσθωσης οχήματος για όσο χρόνο το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο, την ψυχική οδύνη κλπ. 

Χρήσιμο επίσης είναι να γνωρίζουμε ότι ο νόμος ΓπΝ/1911 για τα αυτοκίνητα έχει καθιερώσει αντικειμενική αστική ευθύνη από διακινδύνευση. Ο προκαλών το ατύχημα, λοιπόν, ευθύνεται ως κύριος – ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος και οδηγός του ζημιογόνου οχήματος και αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος, κατ’ άρθρα 4 και 5 ν. ΓπΝ/1911 και 914 επ., 330 ΑΚ. 

Καθιερώνεται παράλληλα και ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας του ζημιογόνου οχήματος, η οποία ευθύνεται ως αναδειχθείσα την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα, που κατά την κυκλοφορία του τυχόν προξενεί, κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 ν. 489/1976. 

Υπόχρεοι σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη ο οδηγός του ζημιωθέντος οχήματος είναι οι παραπάνω και μάλιστα εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς κατ’ άρθρο 926 ΑΚ. Με άλλα λόγια, ενέχονται από κοινού απέναντί στον ζημιωθέντα οδηγό. 

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων μερικές φορές και θανατηφόρων η με σοβαρούς τραυματισμούς και έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτά. 

Ενημερωτικά παραθέτουμε τα βασικά δικαιώματα όποιου ζημιώθηκε από τροχαίο ατύχημα: