ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Μετά το θάνατο ενός προσώπου που έχει χρέη, οι συγγενείς συχνά ταλαιπωρούνται για τα κληρονομικά ζητήματα και για το αν κινδυνεύει η δική τους περιουσία από τα χρέη του αποβιώσαντος. Η  συνήθης τακτική  για να μην πληρώσει ο κληρονόμος με την δική του περιουσία χρέη του κληρονομούμενου,  είναι να προβεί σε αποποίηση της κληρονομίας.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν, ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο κληρονόμο να αποδεχτεί την κληρονομιαία περιουσία με το ευεργέτημα της απογραφής, η οποία υπερτερεί  παρασάγγας της αποποιήσεως.

Τί σημαίνει ευεργέτημα της απογραφής

Στο άρθρο 1902 του ΑΚ προβλέπεται ότι: «Όσο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας.»

 Στην ουσία λοιπόν, για να μην πληρώσει ο κληρονόμος με τη δική του περιουσία τα χρέη του αποβιώσαντος  έχει δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης του. Εφόσον δηλαδή ακολουθηθεί η διαδικασία που θα αναλύσουμε παρακάτω, ο κληρονόμος, με την αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποκομίζει τα εξής σημαντικά οφέλη:

Αρχικά, ο κληρονόμος προστατεύει αφ’ ενός την προσωπική του περιουσία  από τους δανειστές της κληρονομίας  και αφετέρου έχει την δυνατότητα να επωφεληθεί από το ενεργητικό της, εφόσον αυτό υπάρχει.

Άπαξ δηλαδή και τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία, η προσωπική περιουσία του κληρονόμου  και η κληρονομιαία περιουσία χωρίζονται, με αποτέλεσμα οι δανειστές να μη μπορούν να στραφούν κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, παρά μόνο κατά των στοιχείων του ενεργητικού  της κληρονομίας αν υπάρχουν.

Η διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη και απαιτείται η βοήθεια και συμβουλή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου. Τα βασικά βήματα περιγράφονται παρακάτω:

1) Μέσα σε 4 μήνες  από το θάνατο του κληρονομούμενου, ο κληρονόμος θα πρέπει να δηλώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας { Δικαστήριο της κληρονομίας είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους (810 ΚΠολΔ)} ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής.

2) Από την κατάθεση της ως άνω δηλώσεως ξεκινά νέα τετράμηνη προθεσμία εντός της οποίας  ο κληρονόμος καταθέτει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση εξετάζεται εν συνεχεία από τον Ειρηνοδίκη, ο οποίος εφόσον την κάνει δεκτή θα διατάξει την απογραφή της κληρονομίας από έναν συμβολαιογράφο και δύο πραγματογνώμονες. Εφόσον το έχει αιτηθεί στην αρχική του αίτηση, την επιλογή των αρμοδίων προσώπων για την διενέργεια απογραφής μπορεί να την κάνει και ο ίδιος ο κληρονόμος.

3) Εντός της ανωτέρω τετράμηνης προθεσμίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η απογραφή της κληρονομίας, να γίνει δηλαδή καταγραφή της.  Αυτή ενσωματώνεται σε έκθεση, η οποία αποτελεί επίσημο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4) Συντάσσεται ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής που μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

 

Σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόμων, ο κάθε ένας ασκεί το δικαίωμά του ανεξάρτητα από τον άλλο.

Σε περίπτωση ανηλίκων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργήσουν μέσω συμβολαιογράφου απογραφή μέσα σε 1 χρόνο από τότε που θα καταστούν ικανά προς δικαιοπραξία.

Το δικηγορικό μας γραφείο με τους εξειδικευμένους σε κληρονομικά θέματα δικηγόρους του μπορεί να σας συμβουλεύσει αν είναι προς το συμφέρον σας η αποποίηση της κληρονομίας ή η αποδοχή αυτής με το ευεργέτημα της απογραφής και να αναλάβει όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ  

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη,  ύστερα   από   αίτηση   του κληρονόμου σχετικά με το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί. 

 

Η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου έγκειται στο ότι κάθε δικαιοπραξία αυτού που αναγράφεται στο κληρονομητήριο  ως κληρονόμος  με  τρίτον ή του τρίτου έναντι του κληρονόμου αυτού ισχύει υπέρ του τρίτου ως ισχυρή ακόμα και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο κληρονόμος δεν ήταν πράγματι κληρονόμος.  

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Πολλές φορές, η κληρονομιά περιλαμβάνει μόνο χρέη ή τα χρέη είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν να αποποιηθείτε την κληρονομιά και θα σας καθοδηγούσαν στο τι και πότε πρέπει να κάνετε ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε υπόλογοι για τα χρέη του κληρονομούμενου.  

Συγκεκριμένα:  

Ο  κληρονόμος  μπορεί  να  αποποιηθεί  την  κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που  έμαθε  την  επαγωγή και το λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. 

 

Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία Κατοικία του στο  εξωτερικό ή  αν  ο  κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο  εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους. 

Η  αποποίηση  γίνεται  με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου  της κληρονομίας. Για αποποίηση που γίνεται με  αντιπρόσωπο  απαιτείται ειδική Πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει  ρητά  ή  σιωπηρά δηλώσει  ότι  αποδέχεται  την κληρονομία. Από τη σύνταξη απογραφής της κληρονομίας και μόνο δεν συνάγεται τέτοια δήλωση. 

 

Η  αποποίηση  είναι άκυρη, αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία,  η  κληρονομία  θεωρείται  ότι έχει γίνει αποδεκτή. 

 

Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί  την  κληρονομία,  η  επαγωγή  προς εκείνον  που  αποποιήθηκε  θεωρείται  ότι δεν έγινε.  Η κληρονομία επάγεται σ` εκείνον που θα είχε κληθεί, αν εκείνος  που  αποποιήθηκε δεν  ζούσε  κατά  το  θάνατο  του  κληρονομουμένου. Η επαγωγή θεωρείται ότι  έγινε κατά το θάνατο του κληρονομουμένου. 

 

Η  αποδοχή  ή  η αποποίηση της κληρονομίας είναι αμετάκλητη. 

 

Η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται  σε  πλάνη  ή  απειλή  ή απάτη κρίνεται  σύμφωνα  με  τις,  διατάξεις για τις δικαιοπραξίες, η  αγωγή 

για την ακύρωσή τους παραγράφεται μετά ένα εξάμηνο. 

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ  

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, ο διαθέτης μπορεί να αποκλείσει κάποιους από τους νόμιμους κληρονόμους τους. Όμως ο νόμος βάζει κάποιους φραγμούς ώστε ο διαθέτης να μην μπορεί να αποκληρώσει τους πιο στενούς τους συγγενείς χωρίς σπουδαίο και συγκεκριμένο λόγο ώστε να μην δημιουργούνται άδικες καταστάσεις.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να προασπιστούν τα δικαιώματά σας.  

 

Συγκεκριμένα:  

Οι  κατιόντες  και  οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που  επιζεί,  οι  οποίοι  θα  είχαν  κληθεί  ως  εξ  αδιαθέτου κληρονόμοι,  έχουν  δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία.  Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. 

 

Αν κάποιος μεριδούχος ολικά ή  μερικά  αποκληρώθηκε  νόμιμα  ή παραιτήθηκε  από  το  δικαίωμα  της  νόμιμης  μοίρα ή λόγω αναξιότητας εξέπεσε, το δικαίωμα της  νόμιμης  μοίρας  ασκούν  οι  μεριδούχοι  που έρχονται στη θέση του κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 

 

Αν  στο  μεριδούχο  έχει  καταλειφθεί  λιγότερο  από τη νόμιμη μοίρα, το δικαίωμά του υπάρχει για το μέρος που λείπει. 

 

Την αγωγή ασκούν ο μεριδούχος ή οι διάδοχοί του μόνο κατά  του δωρεοδόχου  ή  των  κληρονόμων  του,  για να ανατραπεί η δωρεά κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη μοίρα.  Ο δωρεοδόχος μπορεί να αποφύγει την ανατροπή καταβάλλοντος το ισάξιο εκείνου που λείπει. 

 

Η  αγωγή  παραγράφεται  δύο  χρόνια   μετά   το   θάνατο   του κληρονομουμένου. 

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ  

Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του καλούνται στην κληρονομία ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διαθέτη. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, οι συγγενείς χωρίζονται σε τάξεις και ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν κληρονομούν τον θανόντα, αποκλείοντας οι κοντινότεροι συγγενείς τους μακρινότερους.  

 

Συγκεκριμένα όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι έμπειροι δικηγόροι μας, οι τάξεις που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής:  

Πρώτη τάξη: Ως  κληρονόμοι  εξ  αδιαθέτου  στην  πρώτη  τάξη  καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου.  Ο πλησιέστερος  απ`  αυτούς  αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. 

Στη  θέση κατιόντος που δεν ζεί κατά την επαγωγή υπεισέρχονται  οι κατιόντες  που  μέσω  αυτού  συνδέονται  με   συγγένεια   με   τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). 

Τα τέκνα κληρονομούν κατ` ισομοιρία. 

 

Δεύτερη τάξη: Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου,  οι 

αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ`  αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ` ισομοιρία και τα τέκνα  ή  οι  έγγονοι  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει   πριν   από   τον κληρονομούμενο   κληρονομούν   κατά   ρίζες.   Τα  τέκνα  αδελφού  του κληρονομουμένοι που  έχει  πεθάνει  πριν  απ`  αυτόν  αποκλείουν  τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. 

Ετεροθαλείς αδελφοί 

Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν με γονείς ή με αμφιθαλείς ή  με τέκνα  ή  εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας  που ανήκει στους αμφιθαλείς.  Το μισό επίσης παίρνουν και τα  τέκνα  ή  οι έγγονοι  ετεροθαλών  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει  πριν  από  τον κληρονομούμενο. 

 

Τρίτη τάξη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και  οι  γιαγιάδες  του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι. 

 

Αν  κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες κα οι γιαγιάδες και των  δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο  αυτοί  κατ`  ισομοιρία.   Αν  κατά  την επαγωγή  δεν  ζεί  ο  παππούς  ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα  τέκνα  και οι  εγγονοί του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι, η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά,  της  ίδιας  γραμμής και,  αν  δεν  υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς του.  Αν κατά την επαγωγή δεν ζούν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών  που  έχουν πεθάνει,  κληρονομούν  μόνο  ο  παππούς  ή  η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή. 

τα  τέκνα  κληρονομούν  κατ`  ισομοιρία  κι  αποκλείουν   τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες. 

 

Τέταρτη τάξη: Στην   τέταρτη   τάξη   καλούνται   οι   προπαππούδες  και  οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου. 

Ο σύζυγος που επιζεί: Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται,  ως  κληρονόμος  εξ αδιαθέτου,  με  τους συγγενείς της  πρώτης  τάξης  στο  τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό  της  κληρονομίας.   Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα,  σκεύη,  ενδύματα  και  άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε,  λαμβάνονται  υπόψη  οι ανάγκες  και  αυτών,  εφόσον  το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας. 

 

Πέμπτη τάξη:   Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης  και 

της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ  αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία. 

 

Αποκλεισμός συζύγου: Το  κληρονομικό  δικαίωμα,  καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο  του συζύγου που επιζεί αποκλείονται,  αν  ο  κληρονομούμενος,  έχοντας βάσιμο  λόγο  διαζυγίου,  είχε  ασκήσει  την  αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του. 

ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Μία ιδιόγραφη διαθήκη, όπως θα σας συμβουλεύσουν οι δικηγόροι μας, είναι απαραίτητο να κηρυχθεί κυρία από το Δικαστήριο προκειμένου να μπορέσετε να αποδεχθείτε την κληρονομία ιδίως όταν αυτή έχει ακίνητα.  

 

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την διαδικασία της κήρυξης της διαθήκης κυρίας ενώπιον  δικαστηρίου   οπότε η διαθήκη δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία.  

Απαραίτητο είναι να προσάγουμε τρεις  μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της  γραφής  ή  της  υπογραφής  του διαθέτη.  Το δικαστήριο αφού ακούσει τους μάρτυρες  μπορεί κατά τη δημοσίευση  της  ιδιόγραφης  διαθήκης  να  την  κηρύξει επιπλέον κύρια. 

ΔΙΑΘΗΚΗ 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή  διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης). 

Ο κληρονομούμενος μπορεί επίσης με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ` αυτήν  κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή  ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα. 

 

Ο  κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον  περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία). 

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο  αυτοπροσώπως  και  μόνο  κατά  τις  διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο. 

Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄ 

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το ποιος τρόπος είναι ο καλύτερος για την περίπτωσή σας, να σας βοηθήσουν με την σύνταξη αυτής ώστε να είναι έγκυρη και απρόσβλητη και να αναλάβουν την διαδικασία της εγχείρισής της στον συμβολαιογράφο ή την φύλαξή της.  

 

Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι: 1. οι ανήλικοι 2. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας ή με ρητή στέρηση της ικανότητας να συντάσσουν διαθήκη 3. Όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Η ανικανότητα των συμπαραστατουμένων αρχίζει από τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτηση ή συντάχθηκε η πράξη για την αυτεπάγγελτη εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση, με βάση τις οποίες διατάχθηκε η υποβολή στη δικαστική συμπαράσταση.  

 

Η  Ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη,  χρονολογείται και υπογράφεται απ` αυτόν. Από τη χρονολογία  πρέπει  να  προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος.  

Η Ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να  κατατεθεί  από  το  διαθέτη  σε  συμβολαιογράφο  για  φύλαξη κατά τις κοινές διατάξεις για την κατάθεση των εγγράφων. 

 

Η  δημόσια  διαθήκη  συντάσσεται  με δήλωση από το διαθέτη της  τελευταίας του βούλησης ενώπιον  συμβολαιογράφου  ενώ  είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας.  

 

Για την κατάρτιση μυστικής διαθήκης ο διαθέτης εγχειρίζει  στο συμβολαιογράφο,   ενώ   είναι  παρόντες  τρεις  μάρτυρες,  ή  δεύτερος  συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο  δηλώνοντας  προφορικά  ότι  περιέχει την τελευταία του βούληση. 

 

 Ανάκληση διαθήκης: Κάθε  διαθήκη  μπορεί  να  ανακληθεί: 1.  με σχετική δήλωση σε  μεταγενέστερη διαθήκη, αν αυτή η μεταγενέστερη  ανακληθεί,  η  διαθήκη  ενεργεί  σαν να μην είχε καταργηθεί, 2.  με δήλωση που γίνεται ενώπιον  συμβολαιογράφου με την παρουσία  τριών  μαρτύρων  και  με  τις  λοιπές  διατυπώσεις   των   συμβολαιογραφικών  εγγράφων.   Αν  αυτή  η  δήλωση  ανακληθεί με όμοιο τρόπο, η διαθήκη ενεργεί σαν να μην είχε ανακληθεί. 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας του ασχοληθεί με κληρονομικά θέματα από τα πιο απλά όπως η έκδοση κληρονομητηρίου και η αποποίηση κληρονομίας έως τα πιο περίπλοκα όπως η ερμηνεία διαθήκης, οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων και η σύνταξη διαθήκης για απλά ή περίπλοκα θέματα.

Το κληρονομικό δίκαιο ρυθμίζει τα κληρονομικά θέματα που προκύπτουν με τον θάνατο ενός προσώπου και την περιουσία ή και τα χρέη που αφήνει στους κληρονόμους του.

Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομία) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι).

Πολλοί άνθρωποι φροντίζουν να ρυθμίσουν με μία διαθήκη το τι θα γίνει με την περιουσία τους αλλά πολλές φορές ο κληρονομούμενος δεν αφήνει διαθήκη οπότε η κληρονομική διαδοχή γίνεται εξ αδιαθέτου όπως ορίζει ο νόμος.

Οι δικηγόροι για κληρονομικά θέματα του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα κληρονομικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Από την σύνταξη μιας διαθήκης ως την αποποίηση της κληρονομίας όταν αυτή έχει πολλά χρέη. Πολλές φορές εξάλλου μία διαθήκη περιλαμβάνει δυσνόητους όρους ή και αδύνατες προβλέψεις οπότε η συνδρομή ενός δικηγόρου εξειδικευμένου στα κληρονομικά θέματα είναι απαραίτητη.

Άλλες φορές οι κληρονόμοι έχουν διαφορές μεταξύ τους οπότε και πάλι ένας δικηγόρος με εμπειρία στο κληρονομικό δίκαιο και σε κληρονομικά θέματα είναι απαραίτητος.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας και κυρίως ο διαχειριστής του γραφείου μας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχουν χειριστεί δεκάδες κληρονομικές υποθέσεις και μπορούν να βρουν λύση στο πρόβλημά σας. Οι δικηγόροι μας μπορούν επίσης να σας συμβουλεύσουν πως να τακτοποιήσετε τα κληρονομικά σας θέματα προληπτικά ώστε να μην αφήσετε προβλήματα και φόρους στα παιδιά.

Περιηγηθείτε στο site μας για να ενημερωθείτε για ορισμένα κληρονομικά θέματα και μην διστάσετε να κανονίσετε μία συνάντηση με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου για να συζητήσουμε το κληρονομικό θέμα που αντιμετωπίζετε.