ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στην κατάρτιση μίας εμπορικής μίσθωσης ή στα προβλήματα που μπορούν να αναφυούν κατά τη διάρκεια μίας εμπορικής μίσθωσης 

 

Σύμφωνα με το νόμο, ( ΠΔ 34/1995 ), εμπορικές θεωρούνται οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται για: 

  α. επιχείρηση σ` αυτά εμπορικών πράξεων ή για άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το ΠΔ 34/1995 ( δηλαδή α. δικηγορικά γραφεία, β. ιατρεία, γ. οδοντιατρεία, δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις, ε. συμβολαιογραφεία, στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών, ζ. κτηνιατρεία, η. λογιστικά γραφεία, θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων, ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα ) 

β. εγκατάσταση γενικώς εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, 

γ. στέγαση κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

δ. χρησιμοποιησή τους ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία ασκούνται οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.  

ε. στέγαση και λειτουργία φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. 

στ. στέγαση οίκων ευγηρίας. 

 

Σε περίπτωση μικτής χρήσης, για την υπαγωγή της μίσθωσης στις διατάξεις του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η προέχουσα χρήση του μισθίου. 

 

Οι νέες εμπορικές μισθώσεις πλέον διέπονται κυρίως από τους συμβατικούς τους όρους και ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματα της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της. 

 

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την διαπραγμάτευση και την σύνταξη κυριολεκτικά χιλιάδων συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων για την μίσθωση καταστημάτων, εργοστασίων, ξενοδοχείων, οικοπέδων για διάφορους εμπορικούς σκοπούς.  

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν επίσης αναλάβει την δικαστική διευθέτηση εκατοντάδων υποθέσεων σχετικών με εμπορικές μισθώσεις που έχουν να κάνουν με την μείωση του μισθώματος, την μη καταβολή του μισθώματος, φθορές του μισθίου κλπ.  

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η μίσθωση ενός ακινήτου είτε κάποιος είναι ιδιοκτήτης είτε είναι μισθωτής μπορεί να φαντάζει εκ πρώτης όψεως μία απλή υπόθεση.  

Όμως αν το συμφωνητικό μίσθωσης δεν συνταχθεί από έναν έμπειρο δικηγόρο που θα προσαρμόσει το κείμενο στις πραγματικές ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα του πελάτη του, μπορεί στην πορεία της μίσθωσης να αναφανούν προβλήματα που είναι δύσκολο να επιλυθούν.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν επεξεργαστεί κυριολεκτικά χιλιάδες μισθωτηρίων κυρίως για επαγγελματικές μισθώσεις και έχουν εκπροσωπήσει τόσο ιδιοκτήτες όσο και μισθωτές στα Δικαστήρια για σχετικές μισθωτικές διαφορές όπως η μη πληρωμή του μισθώματος, αγωγή για ελαττώματα του μίσθιου, μη πληρωμή κοινοχρήστων, παράβαση των όρων της μίσθωσης όπως σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και πολλές άλλες περιπτώσεις. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που θέλετε να προβούμε στην σύνταξη ή στον έλεγχο ενός μισθωτηρίου ή έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τις μισθώσεις.