ΕΕΤΤ

ΗΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές. 

Οι αρμοδιότητές της είναι κυρίως οι εξής: 

 • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον 
 1. καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, 
 1. τον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 • Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
 • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλει σχετικές κυρώσεις. 
 • Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. 
 • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις Γενικές Άδειες. 
 • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). 
 • Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών. 
 • Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη “.gr” και είναι αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη “.eu”. 
 • Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής. 
 • Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης. 
 • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας. 
 • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 • Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 • Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με την εξαίρεση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό, 
 • Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
 • Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
 • Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις. 
 • Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων. 
 • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 
 • Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Οι δικηγόροι του γραφείο μας έχουν τεράστια εμπειρία στα νομικά θέματα που προκύπτουν με τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις λόγω της συνεργασίας μας επί 18 χρόνια με γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας. 

Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν μεταξύ άλλων ως εξής: 

Νομική υποστήριξη σε αντιδικίες μεταξύ συνεργατών ( dealers, δικαιοδόχων ) εταιριών τηλεπικοινωνιών ( κινητής τηλεφωνίας ) και των εταιριών.  

Όπως σε πολλά δίκτυα franchising έτσι και στα δίκτυα franchising και dealers εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι μεγάλες εταιρείες δικαιοπάροχοι, οχυρωμένοι πίσω από  τις  συμβάσεις τις οποίες επιβάλουν στους franchisee να υπογράφουν κατά την είσοδό τους στο δίκτυο, θέτουν μερικές φορές όρους μονομερώς εκμεταλλευόμενοι την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν. 

Όμως ο νόμος τους προστατεύει έναντι κάθε κατάχρησης ή παρανομίας. 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μας λόγω της εμπειρίας τους από μακρόχρονη συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, γνωρίζουν πολύ καλά την νομική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ των εταιριώνκινητής τηλεφωνίας και των συνεργατών τους αλλά και την εμπορική πρακτική με τις ιδιαιτερότητές της. 

Η επιβολή δυσβάσταχτωνεπαναχρεώσεων ( chargeback ) είναι ένα από τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα στη συνεργασία και πολλές φορές μπορεί να ερμηνευθούν ως ποινικές ρήτρες οπότε δεν μπορούν να υποβληθούν χωρίς υπαιτιότητα του Συνεργάτη. 

Άλλη πρακτική η οποία είναι διαδεδομένη είναι η επιβολή πολύ δύσκολων έως αδύνατων να εκπληρωθούν στόχων πωλήσεων. Παρότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα συνήθως να θέτει μονομερώς τους στόχους αυτοί δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δύσκολοι ή αδύνατοι να επιτευχθούν καθώς στην περίπτωση αυτή ελέγχονται ως καταχρηστικοί από το Δικαστήριο. Ωστόσο η εταιρεία πιστεύοντας ότι ο franchisee θα το δεχτεί αδιαμαρτύρητα επιβάλει πολλές φορές αδύνατους η πάρα πολύ δύσκολους στόχος έχοντας με τον τρόπο αυτό «σε ομηρεία» τον franchisee καθώς έτσι μπορεί και να μην του καταβάλει το αναλογούν bonus επίτευξης στόχων αλλά και να του καταγγείλει την σύμβαση στερώντας του με τον τρόπο αυτό την επιχείρησή του.  Όμως  ουδείς μπορεί να υποχρεωθεί στο αδύνατο ιδιαίτερα όταν είναι το αδύναμο μέρος μιας συμφωνίας. 

Επίσης είναι άγνωστο πολλές φορές σε franchisee το δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρία δικαιοπάροχο. 

Οι κάθε μορφής συνεργάτες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ζητήσουν  αποζημίωση πελατείας έως το ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξαν αυτοί κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου. 

 

Άλλες σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν ως εξής:  

Υποστήριξη στην λήψη αδειών λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Υποστήριξη σε όλα τα κανονιστικά ζητήματα που απασχολούν μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση. 

Εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν την τηλεπικοινωνιακή αγορά. 

Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές μεταξύ συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και εταιριών. 

Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε περιπτώσεις αγωγών κατά εταιριών που εγκαθιστούν κεραίες και άλλον εξοπλισμό χωρίς τις άδειες των αρμόδιων αρχών. 

Υποστήριξη για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.