ΦΑΡΜΑΚΑ/ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η λειτουργία της φαρμακευτικής βιομηχανία καθώς και η βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προιόντων ρυθμίζεται από πλήθος νόμων και κωδίκων δεοντολογίας. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στο ότι τα συγκεκριμένα προιόντα έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου και δεν είναι απλά καταναλωτικά προιόντα αφετέρου δε στο γεγονός ότι η δαπάνη για αυτά καταβάλλεται τις περισσότερες φορές από το Κράτος το οποίο προσπαθεί να περιορίσει την ιατροφαρμακευτική δαπάνη.  

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν ασχοληθεί με όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά τις φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προιόντων.  

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν ασχοληθεί και μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στα κάτωθι:  

 

  • Σύνταξη συμβάσεων μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών όπως contract manufacturing, co-promotion, co-marketing, supply agreements.  
  • Ενστάσεις και προσφυγές σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων  
  • Συμβάσεις κλινικών μελετών, παρεμβατικών και μη παρεμβατικών.  
  • Καταγγελίες στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και το τμήμα ελέγχου του ΕΟΦ σχετικά με την προώθηση των φαρμάκων.  
  • Αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την εφαρμογή claw back και rebate.  
  • Υποστήριξη για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προιόντων 
  • Προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο κατά διακηρύξεων διαγωνισμών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προιόντων.  
  • Υποστήριξη των φαρμακευτικών και σχετικών επιχειρήσεων για την συμμόρφωσή τους με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ της EFPIA και άλλους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς. 
  • Δημιουργία μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης για την διακρίβωση περιπτώσεων διαφθοράς και παραβίασης των κωδίκων δεοντολογίας. 
  • Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης κρίσεων για την αποφυγή ποινικών και λοιπών ευθυνών.