ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για κωδικοποίηση των φορολογικών νόμων, οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα πολλές φορές σε ένα τοπίο κινούμμενης άμμου σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η εντατικοποίηση των ελέγχων των φορολογικών αρχών έχουν φέρει χιλιάδες φορολογούμενους επιχειρήσεις ή ιδιώτες αντιμέτωπους με τις φορολογικές αρχές.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε θέματα φορολογικού δικαίου, να σας υποστηρίξουν στον νόμιμο φορολογικό σχεδιασμό ώστε να πληρώνετε μόνο τους φόρους που οφείλετε και όχι παραπάνω καθώς και στην διεξαγωγή ενός φορολογικού ελέγχου.  

Αν ο έλεγχος καταλήξει σε πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου, οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την έκθεση των απόψεών σας και την υποστήριξή τους με νομικά επιχειρήματα. Στην περίπτωση δε έκδοσης πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου, οι δικηγόροι μας θα αναλάβουν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και την άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4172/2013 μία εταιρία είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και πρέπει να φορολογηθεί στην Ελλάδα όχι μόνο όταν συστάθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και η καταστατική της έδρα είναι στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα μία εταιρία ακόμα και αν είναι off shore μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, 

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 

γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, 

δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 

ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, 

στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων. 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ.


Μετά το φορολογικό έλεγχο η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου και τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος.  

Σε εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, δηλαδή της αρχής που επιβάλει στη διοίκηση γενικά να ακούει τον πολίτη πριν εκδώσει μία πράξη που έχει δυσμενείς συνέπειες για αυτόν. Το άρθρο 28 του Ν.. προβλέπει ότι ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα αφενός μεν να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα των εγγράφων πάνω στα οποία βασίζεται ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου, αφετέρου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.   

Από τη στιγμή που η φορολογική διοίκηση θα λάβει τις απόψεις του φορολογούμενου, υποχρεούται να εκδώσει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εντός μηνός.  Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου  εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η φορολογική αρχή και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η φορολογική διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου και τέλος πρέπει να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο τόσο η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού όσο και η έκθεση ελέγχου.  

Τις απόψεις που θα καταθέσει ο φορολογούμενος εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην εφορία είναι πολύ σημαντικό να λάβει την άποψη και τη βοήθεια ενός νομικού και ενός φοροτέχνη. Μερικές φορές, όταν είναι δεδομένη η θέληση της διοίκηση να επιβάλει κάποιο φόρο και είναι δεδομένο πως πρόκειται να αλλάξει την άποψη της ό, τι και να πει ο φορολογούμενος είναι ερευνητέο αν θα πρέπει ο φορολογούμενος σε αυτές τις έγγραφες απόψεις να αναφέρει τα τυχόν τυπικά λάθη ή παραβίαση των διαδικασιών που έχει κάνει ο έλεγχος με τον κίνδυνο να τα διορθώσει στον οριστικό προσδιορισμό ή να τα αφήσει ως έχουν ώστε να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί μετά την έκδοση της πράξης του οριστικού προσδιορισμού ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.


Συνήθως, ο έλεγχος του φορολογούμενου ξεκινάει με την αποστολή σε αυτόν σχετικής επιστολής σχετικού εγγράφου της φορολογικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν4174/2013, που του τάσσει προθεσμία πέντε εργασίμων ημερών για την παροχή εκ μέρους του πληροφοριών και για την παροχή αντιγράφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων του.  

Στην πράξη αυτή η προθεσμία τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί χωρίς ευθύνη του φορολογούμενου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο η φορολογική αρχή να ετοιμάζει επί μήνες ολοκλήρους το έγγραφο που θα στείλει στο φορολογούμενο και να του ζητάει εξηγήσεις για εκατοντάδες έως χιλιάδες καταθέσεις στο λογαριασμό του και να του ζητάει να δικαιολογήσει  αυτές και μετά να έχει την απαίτηση από το φορολογούμενο εντός πέντε ημερών να παράσχει εξηγήσεις. Είναι προφανές πως αυτό δεν είναι εφικτό.  

Ο νόμος προβλέπει ότι αυτή η προθεσμία δύναται να παραταθεί μόνο όταν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει για την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, μόνο όμως εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης ή σε λόγο ανωτέρας βίας. 

Στην πραγματικότητα, η αδυναμία προσκόμισης αυτών των πληροφοριών που απαιτεί η φορολογική διοίκηση δεν θα οφείλεται σε ανωτέρα βία, η οποία είναι μία νομική έννοια που περιλαμβάνει ακραίες καταστάσεις, αλλά θα οφείλεται στο απλό γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν ένας φορολογούμενος, όσο επιμελής και να είναι να συλλέξει τα έγγραφα που απαιτεί η εφορία που πολλές φορές ανάγονται σε πολλά χρόνια πριν και είναι πάρα πολλά ή να δικαιολογήσει καταθέσεις στους λογαριασμούς πολλών ετών μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε εργασίμων ημερών.  

Φαίνεται για άλλη μία φορά ότι ο νομοθέτης απαιτεί από το φορολογούμενο τα αδύνατα και ενώ η φορολογική αρχή κινείται με τους δικούς της αργούς ρυθμούς απαιτεί από το φορολογούμενο να έχει ικανότητες που δεν μπορεί να έχει. Ευτυχώς στην πράξη η φορολογική διοίκηση είναι ιδιαίτερα ελαστική σε αυτό το θέμα και όταν ο φορολογούμενος εμφανιστεί, του δίνει άτυπα μεγαλύτερη προθεσμία για να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. 

ΜΠΟΡΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΩ E-MAIL Η ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ;


Πολλές φορές τα δικαιώματα του φορολογουμένου εξαρτώνται από την άσκηση κάποιου ενδίκου μέσου, π.χ. προσφυγής κατά μιας πράξης προσδιορισμού φόρου της φορολογικής αρχής. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κρίσιμο για το φορολογούμενο να μην απωλέσει την προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου που προβλέπεται. Όταν η πράξη επιδίδεται στο φορολογούμενο με δικαστικό επιμελητή ή αστυνομικό όργανο είναι βέβαιο ότι αυτός θα λάβει γνώση και η αρχή της προθεσμίας είναι και αυτή σαφής.  

Ζητήματα όμως προκύπτουν στην πράξη όταν η φορολογική αρχή κοινοποιεί τις πράξεις της με άλλα μέσα τα οποία πολλές φορές είναι επίφοβα και δε δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας , όπως π.χ. συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Το άρθρο 5 του Νομού 4174/2013 προβλέπει τους τρόπους με τους οποίους η φορολογική διοίκηση κοινοποιεί τις πράξεις που εκδίδει στο φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο. Συνοπτικά, οι τρόποι αυτοί είναι οι εξής:  

 

α/ κοινοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα που μπορεί να σταλθεί στο λογαριασμό του φορολογουμένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού του εκπροσώπου στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης και μετά με ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

 

β/ με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου. Η κοινοποίηση με επίδοση σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα διοικητικής δικονομίας, δηλαδή με δικαστικό επιμελητή ή με αστυνομικό όργανο, γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με κάποιον άλλον από τους προαναφερόμενους τρόπους. Η κοινοποίηση θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου. 

 

Έγγραφα που έχουν απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του ως άνω νόμου μπορούν να κοινοποιούνται με απλή επιστολή. Είναι λοιπόν προφανές, πως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος ο φορολογούμενος να μη λάβει ποτέ γνώση, όταν η αποστολή γίνεται  με απλό ταχυδρομείο, και ο οποιοσδήποτε μπορεί να το πάρει αντί για αυτόν ή να πεταχθεί ο φάκελος.  

Σημαντικό είναι ότι ακόμα και όταν η πράξη αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απαιτείται να περάσει διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημέρα αποστολής από τη φορολογική διοίκηση, προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει νομίμως η κοινοποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έναρξη των προθεσμιών διότι πολλές φορές η φορολογική αρχή αποστέλλει τελευταία στιγμή πριν από τη συμπλήρωση κάποιας παραγραφής την επιστολή και η παραγραφή συμπληρώνεται πριν την παρέλευση των δεκαπέντε ημερών.  

Επίσης είναι σημαντικό ότι στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, η πράξη θεωρείται πως έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση της στο λογαριασμό του προσώπου και την ηλεκτρονική κοινοποίηση του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον όμως δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.  

Η επιστήμη έχει κριτικάρει τους παραπάνω τρόπους κοινοποίησης προς το φορολογούμενο – ιδίως όταν από τις πράξεις προκύπτουν σημαντικές υποχρεώσεις αυτού- εφόσον δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί μετέπειτα στο δικαστήριο, σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, το πώς, πότε και αν έλαβε γνώση ο φορολογούμενος λόγω της δυσκολίας απόδειξης της ηλεκτρονικής κοινοποίησης.   

Μάλιστα το νομικό συμβούλιο του κράτους με την υπ΄ αριθμ. 443/2000 γνωμοδότηση του έχει κάνει δεκτό πως σε περίπτωση που η κοινοποίηση γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον ΚΔιοικΔ, οι επιτρεπτές αποδείξεις είναι μόνο οι έγχαρτες. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται πως στην περίπτωση που ο νόμος προβλέπει μία προθεσμία να άρχεται από την επίδοση, π.χ. στην περίπτωση άσκησης κάποιας προσφυγής, όταν η επίδοση έχει γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αποτέλεσμα είναι ότι η προσφυγή  στην ουσία καθίσταται απρόθεσμη εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί η ημερομηνία κοινοποίησης της.  

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 

  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 
  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης. 
  • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 
  • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.  
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο  
  • Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.  
  • Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της Επιτροπής.