ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

FRANCHISING 

Franchising είναι το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν σε εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίας ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για τη μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.  

Με τη συμφωνία Franchising ο δικαιοπάροχος ή δότης παραχωρεί στο δικαιοδόχο ή λήπτη έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος δικαίωμα χρήσης κοινής επωνυμίας ή σήματος τεχνική υποστήριξη (εκπαίδευση προσωπικού, επεξεργασία διαφημιστικών μηνυμάτων, νομικές υπηρεσίες κλπ.) και εδαφική αποκλειστικότητα, συνήθως δε ο λήπτης ως αντάλλαγμα καταβάλλει ένα “δικαίωμα εισόδου” στο δίκτυο και ένα ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του.  

Στο Franchising ο προέχων χαρακτήρας είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραχώρηση άυλων αγαθών, ακόμη και όταν υπάρχουν συμφωνίες για αγορά ή για αγορά προς μεταπώληση. Η μη ομαλή εξέλιξη της σύμβασης Franchising δημιουργεί πεδίο εφαρμογής των γενικών διατάξεων για την αδυναμία ή την υπερημερία της παροχής του οφειλέτη αν υπάρχει αθέτηση κυρίας συμβατικής υποχρέωσης. 

Ο δικηγόρος του υποψήφιου franchisee πριν υπογράψει την σύμβαση franchising θα πρέπει να προσέξει την κατοχύρωση πολύ σημαντικών δικαιωμάτων του, όπως είναι η πχ. ουσιαστική υποχρέωση του franchisor να παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη στον franchisee καθώς και  το ζήτημα ότι  η επιβολή συγκεκριμένων τιμών όπως και συγκεκριμένων προμηθευτών απαγορεύεται, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα επιβολής μέγιστης τιμής ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κάποιων ποιοτικών μόνο standards, όσον αφορά τους προμηθευτές των εμπορευμάτων των franchisee.  

Φαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή η υποστήριξη του franchisee από έναν εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο είναι απαραίτητη για την θεμελίωση μιας ομαλής συμβατικής σχέσης.